ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ 

Οι μονάδες αυτές είναι ετοιμοπαράδοτες και αφορούν μικρές παροχές ως 1000 GPD και αγωγιμότητα ως και 2000ppm.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι μονάδες αυτές παρέχοντε κατόπιν παραγγελίας, και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση χημικής ανάλυσης.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Οι μονάδες αυτές παρέχοντε κατόπιν παραγγελίας, και προσφέροντε σε 12, 24, 220 η 360 V